logo bip.gov.pl

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Uchwały / regulamin
1.

Regulamin organizacyjny

Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w CieszanowieI. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Cieszanowie, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością spisanego przed notariuszem Ewą Lechowicz w dniu 3 listopada 2005 r. (repertorium A nr 7202/2005) w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005 r.
2. Zakład jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Cieszanów, zwanych dalej Gminą.

§ 2
Zakład prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3
Siedzibą Zakładu jest miasto Cieszanów.


II. Cel, przedmiot i zakres działania

§ 4
Zakład działa na terenie Gminy z możliwością prowadzenia działalności poza jej obszarem, jednak pod warunkiem uprzedniego, pełnego zaspokojenia potrzeb Gminy.

§ 5
1. Zakład wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- roboty budowlano-remontowe i instalacyjne
- transport drogowy osób i towarów
- inne usługi.
2. Szczegółowy zakres działalności wynika z zawartych umów i zleceń dopuszczalnych przez § 8 Aktu Założycielskiego.

§ 6
Zakład wykonywać może również inne zadania zlecone przez Gminę w zakresie swoich możliwości wykonawczych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przedmiotem działalności określonym w § 8 Aktu Założycielskiego.

§ 7
Zakład może podejmować i prowadzić każdą inną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na zasadach pełnej rentowności pod warunkiem, że nie zakłóci to zadań określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.


III. Struktura organizacyjna Zakładu

§ 8
1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
a. Prezes Zarządu (ZU), powoływany przez Radę Nadzorczą Zakładu.
b. Prokurent - główny księgowy Zakładu (GK).
c. Kierownik Administracyjno-Gospodarczy (KG).
d. Komórka Księgowo-Kadrowa (KK)
e. Komórka Transportu (TR).
f. Komórka Utrzymania Czystości (UC).
g. Stołówka (KU).
h. Komórka Usług Komunalnych (UK).
2. Ilość stanowisk wymienionych w pkt. 1.b-h określa Prezes Zarządu w Schemacie Organizacyjnym Zakładu.
3. Zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Prezes Zarządu.
4. Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu regulują odrębne przepisy wewnętrzne - załączniki.

§ 9
Prezes Zarządu (ZU):
- jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 8.pkt.1.b-h
- organizuje prawidłową działalność Zakładu
- ustala zasady funkcjonowania Zakładu, dyscypliny pracy oraz wydaje wewnętrzne przepisy porządkowe i organizacyjne ogłaszając je w formie zarządzeń,
- sprawuje kontrolę wewnętrzną,
- zarządza majątkiem zakładu, dba o jego ochronę,
- reprezentuje Zakład na zewnątrz.

§ 10
Prokurent – główny księgowy (GK):
- zastępuje Prezesa Zarządu w zakresie czynności dopuszczalnych przepisami prawa
- organizuje prawidłowe działanie Zakładu w zakresie obsługi finansowo -księgowej,
- wykonuje czynności zlecone przez Prezesa Zarządu.

§ 11
Kierownik Administracyjno-Gospodarczy (KG):
- organizuje pracę komórek Zakładu zgodnie ze Schematem Organizacyjnym.
- wykonuje czynności zlecone przez Prezesa Zarządu i Prokurenta.

§ 12
Do zadań Komórki Księgowo-Kadrowej (KK) należą w szczególności wszelkie zadania związane z obsługą finansowo-księgową oraz kadrową Zakładu, w tym całość spraw kadrowo-osobowych, administracyjnych, ochrona danych osobowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników, prowadzenie akt osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników, ewidencja i wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie czynności kasowych, sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników, naliczanie i rozliczanie podatków, przygotowywanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie planu finansowego zakładu oraz sprawozdań z wykonania planu, windykacja należności, naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 13
Komórka Transportu (TR) wykonuje zadania z zakresu dowożenia uczniów szkół na terenie gminy, usługowego przewozu osób, przewozu posiłków.

§ 14
Komórka Utrzymania Czystości (UC) wykonuje zadania z zakresu utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej oraz innych (według zawartych umów).

§ 15
Stołówka (KU) prowadzi działalność w zakresie przygotowania i wydawania posiłków dla szkół i przedszkoli, organizacji i obsługi imprez okolicznościowych, prowadzenia zorganizowanej działalności gastronomicznej.

§ 16
Komórka usług komunalnych (UK) wykonuje zadania z zakresu zbierania i transportu odpadów, utrzymania czystości i porządku na terenach otwartych, usług rolniczych i leśnych, robót i usług remontowo-budowlanych i instalacyjnych.

§ 17
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w § 8.pkt.1.d-h wykonują również inne zadania zgodnie z poleceniami wydanymi przez Prezesa Zarządu i Prokurenta.

§ 18
Tworzenie, podział i likwidacja poszczególnych komórek organizacyjnych wymaga zmiany regulaminu.


IV. Postanowienia końcowe

§ 19
1. Wszyscy pracownicy Zakładu w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość oraz gospodarność, legalność i celowość przygotowywanych przez siebie dokumentów, pism, wniosków, opinii i rozstrzygnięć.
2. Wszyscy pracownicy Zakładu ponoszą odpowiedzialność za powierzone mienie na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 20
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu.

§ 21
Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym dla jego zatwierdzenia.

§ 22
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
95.573 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 16:59

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj